POLITIKA KVALITETA

MONTING TIM d.o.o. teži da uvek zadovolji potrebe klijenta uz održavanje bliske komunikacije i intenzivno razmenjivanje informacije za klijentom, zajedničkim snagama prelazeći put od ideje do realizacije. Sa opredeljenjem sa se brzo ostvarimo značajan udeo na tržistu, kao da i proširimo poslovanje na druge slične grupe proizvoda  i usluga, uvek u potpunosti smo orijentisani na korisnika uz uvažavanje sopstvenog finansijskog interesa i mogućnosti tržišta. 

Sa osnovnom vizijom da postanemo stablina organizacija, koja bi bila podrška za najozbiljnije i najizazovnije poslove, MONTING TIM d.o.o. je rešan da pre svega investira u stručan kadar, kome će biti osnovni motiv ispunjenje zahteva kupaca i krajnjih korisnika za proizvodom visokog nivoa kvaliteta isporučenog u ugovorenom roku. Naime, MONTING TIM d.o.o. se trudi da proširuje svoj krug zaposlenih oslanjajući se na najbolje stručnjake u oblasti sa kojima deli principe rada i posvećenost zahtevima kupca.

Implementacijom zahteva standarda ISO 9001:2015, želimo da uredimo svoje procese i poslovanje, da budemo u svakom trenutku pouzdan partner svim svojim kupcima, ali i dobavljačima i drugim zainteresovanim stranama. 

Poštovanje zakonskih propisa i ispunjenje obaveza prema državi je princip koji se podrazumeva u poslovanju MONTING TIM d.o.o.

Posvećenost rukovodstva ispunjenju očekivanja zaposlenih, stvaranje bezbednih uslova rada i adekvatne novčane naknade sa ciljem zadržavanja stručnog kadra. Motivisanje zaposlenih da se usavršavaju i aktivno učestvuju u unapređenju kvaliteta procesa rada i samih proizvoda, kao i jačanje svesti svih zaposlenih o njihovom učestvovanju i značaju u ostvarivanju stalnih poboljšanja, je osnovna misija za naredni period.

Politika kvaliteta  MONTING TIM d.o.o. predstavlja okvir za uspostavljanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta. Menadžment se obavezuje da će obezbediti potrebne resurse za izradu kvalitetnih proizvoda i ostvarivanje utvrđene politike i ciljeva kvaliteta.